shopify analytics tool
Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

 

Kopieer de onderstaande text naar een Word bestand daarna kunt u de velden invullen

Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig

 

De ondergetekenden:

 

  1. naam :

          adres :

         postcode/woonplaats :,

         eigenaar, hierna te noemen verkoper

en

      2. naam :

         adres :

        postcode/woonplaats :,

        hierna te noemen koper,

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1            VAARTUIG

Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper het hieronder omschreven vaartuig inclusief accessoires en toebehoren als omschreven in de aangehechte en onlosmakelijk bij deze overeenkomst behorende en als zodanig door partijen gewaarmerkte bijlage, echter zonder ligplaats.

Naam :                                                                 Merk/Type:

Bouwer :                                                              Motor merk :

Bouwmateriaal :                                                    Type :

Bouwjaar :                                                            Serienummer :

Bouwnummer :                                                     Brandstof :

Afmetingen :                                                         Vermogen (Pk) :

 

Artikel 2.1         PRIJS- EN BETALINGSCONDITIES

De verkoopprijs bedraagt : € . . . . , -- , zegge: XXXXX Euro en XXXX cents.

a.   De koper voldoet, mede tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde

      van deze overeenkomst -binnen 3 dagen na ondertekening van deze overeenkomst- een aanbetaling van X % van de verkoopprijs, zijnde een bedrag van € . . . . ,--, zegge XXXX Euro en XXXX cents op bankrekening………………………

b.   Het restant, zijnde een bedrag van € . . . . , -- ,  zegge XXXX Euro en XXXX cents voldoet koper uiterlijk op de datum waarop de feitelijke overdracht zal plaatsvinden, eveneens op bankrekening ……………………………. De feitelijke overdracht vindt plaats zodra koper het resterende bedrag aan koper heeft betaald. Vermoedelijk is dit omstreeks XX-MM-JJJJ. De uiterste betaaldatum van dit bedrag is bepaald op XX-MM-JJJJ.

 

Artikel 2.2         RENTEVERGOEDING KOOPSOM

Over de in artikel 2.1, sub a en b genoemde betalingen wordt geen rente vergoed.

 

Artikel 3.1         LEVERING

      a. Het vaartuig wordt bedrijfs- en vaarklaar geleverd, in de zichtbare toestand waarin het vaartuig bevonden is bij inspectie door of namens koper, verricht op XX-MM-JJJJ te [LIGPLAATS]. Levering vindt plaats zonder persoonlijke zaken, doch -voor zover  

          van  toepassing- inclusief de scheepspapieren.

       b. Koper is er mee bekend dat de volgende gebreken aan het schip kleven: ………………….. Koper verklaart uitdrukkelijk dat hij afstand doet van alle rechten met betrekking tot deze gebreken.

       c. Voorzover sprake zou zijn van noodzakelijke reparaties draagt verkoper niet bij in de reparatiekosten.

 

Artikel 3.2

Verkoper levert het vaartuig in onvoorwaardelijke eigendom, vrij van hypotheken en beslagen en van

inschrijvingen daarvan en vrij van schulden en of verplichtingen van welke aard dan ook.

Verkoper vrijwaart koper tegen alle aanspraken.

 

 

paraaf koper                                             pagina 1 van 4                                               paraaf verkoper

 

Artikel 3.3

a. De eigendomsoverdracht vindt plaats, direct na ontvangst van de laatste betaling van de koopsom op de in artikel 2.1 onder b van deze overeenkomst omschreven wijze. Vervolgens is het vaartuig voor rekening en risico van koper. Een en ander

    betekent dat koper gerechtigd is om vanaf de datum van eigendomsoverdracht voor eigen rekening en risico werkzaamheden aan het schip uit te voeren.

b. Indien als gevolg van toerekenbare tekortkoming deze overeenkomst wordt vernietigd, is koper verplicht de schade welke voortvloeit uit zijn werkzaamheden aan het vaartuig aan verkoper te vergoeden. De omvang van deze schade zal alsdan door

    een onafhankelijke deskundige worden vastgesteld. De kosten van deze vaststelling komen ten laste van koper.

 

Artikel 3.4         VERZEKERING EN STALLING

a. Koper verplicht zich het vaartuig vanaf de datum van de eerste betaling te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico’s van beschadiging en geheel of gedeeltelijk verlies als gevolg van calamiteiten, zulks ten genoege van verkoper.

    Koper overlegt daartoe een afschrift van de verzekeringspolis. De verzekering dient een ingangsdatum te hebben die in ieder geval is gelegen voor (datum eerste betaling). Zij geschiedt voor rekening en risico van koper.

b. Koper verplicht zich tot het betalen van het liggeld vanaf de datum van de eerste betaling tot aan de datum van formele overdracht. Koper vrijwaart verkoper van eventuele aanspraken die direct of indirect samenhangen met het gebruik van de

   ligplaats of het vaartuig.

 

Artikel 3.5

  1. Koper verplicht zich het vaartuig gedurende de periode tussen de eerste en laatste betaling van de koopsom niet van de ligplaats te verwijderen.
  2. Verkoper is gerechtigd na te gaan of het onder letter a van dit artikel gestelde daadwerkelijk wordt nageleefd.

 

Artikel 4            TOEREKENBARE TEKORTKOMING

In geval partijen niet aan hun uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij, nadat de nalatige partij per brief met bericht van ontvangst en tegen een termijn van tien dagen in gebreke is gesteld en desondanks in verzuim verkeert, een direct en zonder formaliteiten en/of gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete van 10% van de verkoopprijs, één en ander onverminderd het recht van de niet-nalatige partij om boven voornoemde boete vergoeding van zijn werkelijk geleden schade naar aanleiding van het verzuim van de nalatige partij te vorderen, en onverminderd zijn recht om alle buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Bedoelde bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van ingebrekestelling tot aan de dag van algehele voldoening van het verschuldigde.

 

Artikel 5            ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. Partijen sluiten de toepassing van zowel eigen algemene voorwaarden als van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden uit.

 

Artikel 6.1         GESCHILLEN

Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement dan wel in het kantongerechtgebied waarbinnen (de raadsman van) verkoper is

gevestigd.

 

Artikel 6.2

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 7            DOCUMENTEN

De kosten voor het verzorgen van documenten die verkoper moet maken om het vaartuig te leveren, zijn voor rekening van verkoper en de kosten voor eventuele nieuwe registratie dan wel andere

scheepspapieren door koper gewenst, zijn voor rekening van koper.

 

 

 

 

paraaf koper                                             pagina 2 van 4                                               paraaf verkoper


 

 

 

Artikel 8            AANVULLENDE AFSPRAKEN

Partijen verklaren tot slot dat zij naast de afspraken uit de zeven voorgaande artikelen de onderstaande aanvullende afspraken hebben gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9

Deze overeenkomst is rechtsgeldig indien deze door beide partijen door hun ondertekening is

geaccepteerd.

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt

Datum: ……………………….

Plaats: ……………………….

 

 

Handtekening                                                                Handtekening

 

 

 

                                                                                   

Verkoper                                                                       Koper:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pagina 3 van 4
Bijlage als bedoeld in artikel 1.

 

 

De aangekruiste items bevinden zich op, aan of in het vaartuig

 

algemeen                                                                     radiozendapparatuur

□ gereedschap voor de motor                                       □ marifoon merk/type

□ reserve onderdelen motor                                          □ radar

□ reserve onderdelen overige                                        □ radio-ontvanger     

□ installaties                                                                 □ ontvanger navigatie-berichten, serienr

□ kleur buiskap                                                            □ log merk/type

□ wintertent                                                                  □ dieptemeter merk/type

□ kleur huik                                                                  □ windsetmeter merk/type

□ watertank …. liter                                                       □ stuurautomaat merk/type

□ brandstoftank …. liter                                               

 

overige toebehoren                                                      zeilen

□ type anker gewicht kg.                                     □ rolreefinstallatie

□ spinnakerboom aantal                                               □ grootzeil

□ landvast …… aantal, ….. meter                                  □ fok I

□ ankerlijn …. meter                                                      □ fok II

□ ankerketting …. meter                                                □ stormfok

□ reservelijn(en) aantal …., …. meter                             □ genua

□ ankerlier                                                                    □ bolle jan

□ pikhaak                                                                     □ spinnaker

□ zwemtrap                                                                  □ overige

 

navigatieapparatuur                                                     vaarinventaris

□ plaatsbepalingsapp. merk/type                                  □ stootwil kleur: …… aantal ., doorsnee  cm.

□ merk/type ……………serienr                                      □ reddingsboei afmeting …. kleur …………..

□ merk/type ……………serienr                                      □ merk/type reddingsvlot ……………….

□ merk/type ……………serienr                                          laatste inspectiedatum ….-….-………

                                                                                     □ (wedstrijd)meetbrief 

                                                                                   

 

 

huishoudelijke inventaris

□ gordijnen                                                                  □ pannen

□ kussens aantal …., kleur: ……………………..              □ wandversiering   aantal

□ keukengerei en bestek                                               □ hulpaggregaat ………Ah

□ borden                                                                      □ walaansluiting

□ glazen                                                                       □ accu

□ bekers                                                                      □ overige

 

Voor zover hierop zaken niet zijn vermeld, die wèl zijn opgenomen in de verkoopinformatie op Internet, geldt de verkoopinformatie als aanvulling op dit overzicht, mits die informatie is bijgevoegd en door partijen is gewaarmerkt.

 

 

 

paraaf koper                                             pagina 4 van 4                                               paraaf verkoper

 

 

TOELICHTING BIJ INVULLEN

 

Beste verkoper,

 

Bijgaand de tekst van de overeenkomst. Hij lijkt erg ingewikkeld, maar geloof me, dit is een eenvoudige overeenkomst! Per slot van rekening is iets meer dan twee A-4tjes erg weinig om zo’n mooi schip in te vangen! Toch zal ik hieronder wat uitleg geven.

 

In artikel 1 probeer ik het schip zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, zodat nooit verwarring kan optreden over wat verkocht wordt en wat gekocht wordt. Wanneer niet alle gegevens compleet zijn, is dat niet erg, probeer echter zo compleet mogelijk het schip en de bijbehorende zaken te omschrijven..

De bijlage (een zogenaamde kruisjeslijst) behoort bij de overeenkomst.

 

Artikel 2 regelt de prijs en de betaling daarvan. Er is uitgegaan van een betaling in twee termijnen: een aanbetaling en het restant. Wil je dat niet, dan zou artikel 2.1 als volgt kunnen luiden:

 

De verkoopprijs bedraagt : € . . . . , -- , zegge: XXXXX Euro en XXXX cents. De koper voldoet aan zijn betalingsverplichting binnen 3 dagen na ondertekening van deze overeenkomst door overmaking van dit op bankrekening………………………

 

Artikel 2.1 a en b vervallen dan en de bovenstaande tekst komt er voor in de plaats.

 

In artikel 3.1 verklaar je dat het schip niet kadastraal is geregistreerd. Dat is van belang, omdat bij een kadastraal geregistreerd schip de eigendomsakte in het kadaster moet worden overgeschreven. Voor schepen met een waterverplaatsing van meer dan 10 ton is zelfs tussenkomst van een notaris of beëdigd scheepsmakelaar nodig. Wanneer je een kadastraal geregistreerd schip onderhands verkoopt, gaat de eigendom niet over omdat de levering niet rechtsgeldig is. Als het schip wel kadastraal geregistreerd is (het heeft dan een brandmerk, bestaande uit een nummer, een letter en een jaartal, bijvoorbeeld 01991 G 2008), moet de overdracht dus via het kadaster geregeld worden!

Voorts wordt in artikel 3 de aansprakelijkheid geregeld. Na de overdracht ben je nergens meer voor aansprakelijk. Als er na de overdracht nog iets aan het licht komt dat er al eerder was, is dat een typisch geval van jammer voor de koper. Peildatum: datum bezichtiging, of datum eventuele aankoopkeuring.

 

Artikel 3.2 regelt dat de koper de volledige zeggenschap over het schip verkrijgt bij de overdracht, er is geen beslag of zoiets op gelegd en hij kan er vanaf dat moment mee doen wat hij wil. Daarop is een uitzondering, die in artikel 3.3 is vastgelegd.

 

In artikel 3.3 is bepaald dat pas na de betaling de eigendom van het schip  overgaat op de koper. Vanaf dat moment is het schip voor rekening en risico van de koper, d.w.z. dat als er wat mee gebeurt, kan hij niet bij de verkoper meer aankloppen. Als de koper er aan gaat sleutelen, en de overeenkomst zou toch ontbonden moeten worden (hij betaalt bijvoorbeeld maar de helft van het geld en laat niets meer van zich horen), dan moet de koper de schade die het gevolg is van dat sleutelen aan de verkoper vergoeden. Voor de verkoper dus een extra zekerheid dat er geen gekke dingen gebeuren. Voor de volledige betaling van de koopsom kan de koper het schip ook niet doorverkopen: hij is geen eigenaar geworden en daardoor ook niet bevoegd tot verkoop. Heb je gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de koopsom in een betaling te ontvangen (dus zonder aanbetaling), dan moeten de woorden “onder b” achter “artikel 2.1” vervallen.

 

In artikel 4, 5 en 6 zijn de gewone regels toegepast die in de wet staan. Gewoon standaard dus, zodat de verkoper zo weinig mogelijk risico loopt.

 

Aan het eind van de overeenkomst is in artikel 8 ruimte opengelaten voor het plaatsen van aanvullende afspraken. Let daarbij op dat geen afspraken worden opgenomen die strijdig zijn met de andere artikelen, en probeer de tekst zo op papier te zetten dat je die maar op één manier kunt uitleggen.

Heb je geen aanvullende afspraken gemaakt? Zet dan een kruis op het papier, zodat dit duidelijk is!

 

In de bijlage is een opsomming gegeven van zaken die mee over kunnen gaan. Kunnen, want ik weet niet precies wat aan boord is, wat de verkoper daarvan kwijt wil en wat hij wil houden. Kwestie van kruisjes zetten of hokjes zwart maken en vervolgens onderaan een paraaf.

Dat paraaf komt ook op de bladen van de overeenkomst en op het laatste tekenen partijen (dus daar geen parafen).

 

De niet besproken artikelen spreken denk ik voor zich. Heb je toch vragen, dan hoor ik dat heel graag, dan praten of mailen we daar even over.

 

Voor het geval dat jullie de afspraak maken dat de koper zo lang gebruik mag maken van jullie ligplaats, adviseer ik je de volgende tekst in de overeenkomst op te nemen:

 

Partijen komen overeen dat koper de ligplaats van het schip zal gebruiken tot het moment dat verkoper die zelf nodig heeft. Alsdan zal hij de ligplaats op eerste aanzegging verlaten en niet wederom innemen. Koper zal de ligplaats in ieder geval niet opnieuw innemen na XX-XX-XXXX.

 

Deze bepaling kan je invoegen in artikel 3.5, als letter a. De letters a en b worden dan b en c.

 

Tot slot merk ik op dat het gebruik van deze overeenkomst geheel voor eigen rekening en risico plaatsvindt. Je mag de overeenkomst gratis gebruiken en ook verspreiden, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of de gevolgen daarvan.

 

Groet, en veel succes met de aankoop of verkoop,


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?