shopify analytics tool
Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Op de inhoud en het gebruik van Bootvizier.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Bootvizier.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in.  Bootvizier.nl behoudt zich het recht voor alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Bootvizier.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Bootvizier.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Bootvizier.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Bootvizier.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Bootvizier.nl, mag niets van Bootvizier.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bootvizier.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Bootvizier.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bootvizier.nl spant zich in om de informatie op Bootvizier.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Bootvizier.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Bootvizier.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Bootvizier.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Bootvizier.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Bootvizier.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Bootvizier.nl spant zich in om Bootvizier.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Bootvizier.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Bootvizier.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Bootvizier.nl. Bootvizier.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Bootvizier.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Bootvizier.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Bootvizier.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Bootvizier.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?